Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Tisztelt Felhasználó!

A Sofidel S.p.A. tiszteletben tartja az Ön magánélethez való jogát és védi a személyes adatait.

Az alábbiakban található AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR” vagy „rendelet”) 13. cikkelyének megfelelően összeállított tájékoztató azon személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, amelyeket a tulajdonunkban lévő webhelyek böngészésekor és/vagy az azokon keresztül elérhető szolgáltatások használata során és/vagy konkrét kezdeményezésekben való részvétel során a rendelkezésünkre bocsát.

Az alábbiakban ismertetjük az általános adatkezelési szabályokat, a cookie-kra (avagy sütikre) vonatkozó szabályokat, valamint azt is, hogy milyen módokon lehet bármikor visszavonni a személyes adatokat érintő bizonyos adatkezelési műveletekhez adott hozzájárulását.

Az Ön személyes adatait a jogszabályi és a GDPR-rendeletben lefektetett elveknek megfelelően kezeli a Sofidel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy „személyes adatok kezelése” alatt a következőket értjük: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1. ADATKEZELŐ ÉS ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Az adatkezelő a Sofidel S.p.A., székhelye: Via G. Lazzareschi 23. sz. – 55016 Porcari (LU) Olaszország (a továbbiakban: “Adatkezelő” vagy “Sofidel“), amely a következő e-mail címen érhető el gdpr.holding@sofidel.com, magyar nyelven.

Az adatkezelő kijelölt egy adatvédelmi tisztviselőt (a továbbiakban: „adatvédelmi tisztviselő” vagy „DPO”) – az angol Data Protection Officer rövidítése), aki a dpo.holding@sofidel.com e-mail-címen érhető el, magyar nyelven is.

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS TÍPUSAI
Az alábbi Sofidel webhelyek www.nicky.eu,, www.nicky.ie, www.nickytissue.co.uk, www.nicky.us,, www.cosynel.be, www.kittensoft.com, www.letrefle.fr, www.nalyspapier.com/be, www.softis.de, www.sopalin.fr, www.regina.eu, www.regina.uk.com, www.sofidelshop.com, www.hakle.de (a továbbiakban a tömörség kedvéért együttesen: „Webhelyek”) felhasználók általi használata során vagy konkrét kezdeményezésekben való részvétel során az adatkezelő a következő személyes adatokat gyűjtheti és kezelheti:

a. Navigációs adatok
Ezek az Ön által használt operációs rendszerrel és számítógépes környezettel kapcsolatos összes paramétert jelentik, többek között az IP-címet, a tartózkodási helyet (ország), a számítógép tartományneveit, a Webhelyeken kért erőforrások URI-jét (Uniform Resource Identifier, egységes erőforrás-azonosító), a kérések időpontját, a kérések szerverre történő elküldésének módját, a kérésekre válaszul kapott fájlok méretét, a szerver által adott válasz állapotát (sikeres teljesítés, hiba stb.) jelző számkódot és hasonló adatokat. Olyan információkról van szó, amelyeket a Webhelyek gyűjtenek, és amelyek lehetővé teszik azok működését.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ezeket a személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a Webhelyek használatára vonatkozó, anonim statisztikai információk megszerzésére, valamint a helyes működés ellenőrzésére és az esetleges hibás működés és/vagy visszaélések azonosítására használja fel.
Ezeket a személyes adatokat azok feldolgozását követően azonnal töröljük, kivéve, ha a Webhelyek vagy harmadik felek ellen elkövetett, feltételezett számítógépes bűncselekmények esetén szükség van azokra az elkövetők azonosításához.

b. A felhasználó által önkéntesen megadott adatok
Az Ön által e célból önkéntesen megadott személyes adatokra utalunk, így a Weboldalakon található információgyűjtő űrlapokon megadott adatok, a Sofidel által támogatott online és/vagy offline eseményeken és/vagy versenyeken való részvételkor, vagy a Sofidel hírlevelére való feliratkozáskor megadott adatok, mint például a keresztnév, vezetéknév, lakóhely szerinti város és/vagy tartomány, e-mail cím és/vagy telefonszám, valamint a személyes adatok, amelyeket a Tulajdonos ügyfélszolgálatának a Weboldalakon közzétett e-mail címeire küldött információkérésekkel kapcsolatban adhat meg.

c. Az online nyújtott szolgáltatások kapcsán kezelt adatok
A Webhelyek különböző részein esetlegesen elérhető konkrét információkra való hivatkozásokat leszámítva ez a dokumentum az Ön által online nyújtott szolgáltatások teljesítése céljából önkéntesen megadott adatok kezelésére is vonatkozik. Ez alatt például a regisztrációs szolgáltatást és az Ön személyes felületéhez való hozzáférést értjük, amelyek keretében az Ön személyes adatait – például személyazonosító adatokat és elérhetőségi adatokat – kezeljük.

d. Cookie-k (avagy sütik)
Kattintson ide a Cookie-szabályzat megtekintéséhez.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Ön személyes adatait – szükség esetén az Ön hozzájárulásával – a következő célokból kezeljük (az adott esetnek megfelelően):
a) a Webhelyeken való böngészés (beleértve a biztonsági profilok kezelését is) és olyan szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele, mint többek között nyereményjátékokban való részvétel, az Adatkezelő által az adott Webhelyen megfelelően közzétett játékszabályzat szerint végrehajtott nyereménysorsolás;
b) az Ön által a Webhelyeken elérhető, megfelelő űrlapokon vagy a Webhelyeken közzétett ügyfélszolgálati e-mail-címeken keresztül benyújtott kérelmek megválaszolása;
c) az Ön hozzájárulásával promóciós és marketingcélú (üzletszerzési) üzenetek, többek között hírlevelek, promóciós ajánlatok, kereskedelmi kezdeményezések, reklámanyagok, közvetlen értékesítési üzenetek küldése, valamint piackutatás elvégzése az adatkezelő és/vagy üzleti partnereinek termékei és szolgáltatásai kapcsán, továbbá az adatkezelő vagy a cégcsoportjának tagvállalatai által szervezett eseményekre és kezdeményezésekre szóló meghívók automatizált (SMS, MMS, e-mail, operátor nélküli automatikus hívórendszerek, közösségi média használata, üzenetek, WhatsApp, fax) és nem automatizált (papíralapú levél, telefonos operátor) módon történő küldése;
d) az Ön hozzájárulásával a vásárlási döntéseinek és viselkedési preferenciáinak elemzése a kommunikáció és a személyre szabott kereskedelmi ajánlatok jobb strukturálása céljából, a stratégiai irányok meghatározása és kereskedelmi információszerzés érdekében általános elemzések elvégzése céljából, valamint általánosságban profilalkotás céljából;
e) statisztikai értékelési és felügyeleti célok: ez a cél olyan összesített információk elemzését jelenti, amelyek nem rendelhetők valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyhez, így nem minősülnek személyes adatnak, és semmilyen módon nem teszik lehetővé az Adatkezelő számára az Ön személyazonosságának visszakövetését;
f) a hatályos törvények, rendeletek vagy uniós jogszabályok által előírt kötelezettségek, illetve a hatóságok megkereséseinek teljesítése;
g) abban az esetben, ha ez jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4. JOGALAP ÉS AZ ADATKEZELÉS KÖTELEZŐ VAGY ÖNKÉNTES JELLEGE
A személyes adatok a) és b) pont szerinti kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatkezelés az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához szükséges. A személyes adatok e célból történő megadása opcionális (vagyis nem kötelező), de ennek hiánya lehetetlenné tenné a kért szolgáltatások igénybevételét.
A c) és d) pontban leírt marketing és profilalkotási célú adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikkely (1) bekezdésének a) pontja szerint. A hozzájárulása bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatainak e célokból történő megadása ezért teljes mértékben opcionális (vagyis nem kötelező), és nem befolyásolja a Webhelyek által kínált egyéb szolgáltatások használatát. Ha Ön tiltakozni kíván adatainak marketing vagy profilalkotás céljából történő feldolgozása ellen, ezt bármikor megteheti az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel útján, a jelen tájékoztató “Kapcsolat” részében megadott elérhetőségeken.
Végül meg kell jegyezni, hogy az e) pontban említett feldolgozás, mivel nem személyes adatokra vonatkozik, nem tartozik a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok hatálya alá, és ezért az Adatkezelő szabadon végezheti.
Az f) pontban említett adatkezelési cél a személyes adatok jogszerű, a GDPR 6. cikkelyének (1) bekezdésének c) pontjával összhangban végzett kezelése.
A g) pontban említett célokból végzett adatkezelési műveletek a GDPR 6. cikkelyének (1) bekezdésének e) pontja értelmében az adatkezelő jogos érdekén alapulnak.

5. ADATFELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK
A fent említett célok és a kapcsolódó jogalapok szerint az Ön személyes adatait kézi, számítógépes és automatizált eszközökkel, az említett célokhoz szigorúan kapcsolódó logikával dolgozzuk fel, és minden esetben úgy, hogy a törvényben meghatározott különleges kötelezettségek betartása mellett garantáljuk az adatok biztonságát és bizalmas jellegét.

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
Személyes adatait a fent megjelölt célokból megoszthatjuk a következő címzettekkel:
• Azok a jogalanyok, akik jellemzően a GDPR 28. cikkelye szerinti adatfeldolgozóként járnak el az Adatkezelő nevében, így különösen: a szolgáltatások nyújtásáért felelős jogalanyok (pl. tárhelyszolgáltatók vagy elektronikus levelezési felületek szolgáltatói); műszaki karbantartásra (beleértve a hálózati berendezések és az elektronikus hírközlő hálózatok karbantartását) felhatalmazott jogalanyok stb. Amennyiben szeretné megkapni az adatfeldolgozók teljes listáját, ezt az Adatkezelőnek a jelen szabályzat „Kapcsolatfelvétel” c. részében megadott valamely elérhetőségén, írásban kérheti.
• A szolgáltatásnyújtáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységek adatkezelő általi elvégzéséhez szükséges személyes adatok kezelésére felhatalmazott személyek, akik titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy megfelelő jogi titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.
• Azok a jogalanyok, szervek vagy hatóságok, amelyekkel jogszabályi rendelkezések értelmében vagy a hatóságok utasítására kötelesek vagyunk közölni a személyes adatait;

Az Ön adatai a fentiekkel megegyező célokra és/vagy adminisztratív és számviteli célokra hozzáférhetővé tehetők a Sofidel Csoport más tagvállalatai számára a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja értelmében, annak (47) és (48) cikkére való tekintettel.

Magától értetődik, hogy az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek, hogy azok saját promóciós céljaikra használják fel, és semmilyen módon nem terjesztjük.

7. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Az Ön adatait általában nem továbbítjuk az Európai Unión kívülre.
Ha a fenti 6. cikkelyben említett harmadik felek valamelyikének székhelye az Európai Unión kívüli országban található, az Ön személyes adatainak az ilyen felek részére történő továbbítása az alábbi alternatívák szerint történik:
az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozatok megléte;
a Sofidel és az említett felek közötti előzetesen megkötött olyan külön megállapodások, amelyek megfelelő biztosítékokat és garanciákat tartalmaznak az Ön személyes adatainak védelmére (az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott úgynevezett “általános szerződési feltételek”);
a fentiek hiányában az Ön hozzájárulása, amelyet az adott alkalommal és az adattovábbítás előtt kifejezetten kérni fogunk, az Ön személyes adatainak az adattovábbítás célországában biztosított védelmi szintjéről szóló előzetes tájékoztatás megadása után.

Részletesebb felvilágosítás az adatkezelő jelen szabályzat „Kapcsolatfelvétel” c. részében megadott elérhetőségeinek valamelyikére küldött írásos kérelem útján kérhető.

8. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA
Az a) és b) pontban említett célokból kezelt személyes adatokat az e célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tároljuk.
A c) és d) pontban említett célokra az Ön személyes adatait az összegyűjtésük céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig kezeljük, tiszteletben tartva a GDPR 5. cikkely (1) bekezdésének c) pontjában említett „adattakarékosság” elvét, és minden esetben csak az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy a gyűjtéstől számított legfeljebb 60 hónapig. A hozzájárulás visszavonása esetén a fenti c) és d) pontban meghatározott célokból kezelt adatok véglegesen törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.
Általánosságban az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Ön adatait addig őrizze meg, ameddig az a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek való megfeleléshez vagy bármely jogi védekezéshez szükséges. Ez nem érinti az Adatkezelő azon lehetőségét, hogy az Ön személyes adatait a törvény által előírt és megengedett ideig megőrizze érdekeinek védelme érdekében (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)
Az adatmegőrzési időszakról és az időszak meghatározásához használt kritériumokról további információ kérhető az Adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelemmel, amelyet a jelen szabályzat “Kapcsolat” részében megadott elérhetőségeken lehet elküldeni.

9. AZ ÉRINTETT JOGAI
Tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen tájékoztató tárgyát képező személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi jogok gyakorlására jogosult:

  • Hozzáférési és helyesbítési jog (az uniós rendelet 15. és 16. cikkelye);

  • Az adatok törléséhez való jog (az uniós rendelet 17. cikkelye);

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog (az uniós rendelet 18. cikkelye);

  • Az adathordozhatósághoz való jog (az uniós rendelet 20. cikkelye);

  • Tiltakozáshoz való jog (az uniós rendelet 21. cikkelye);

  • A felügyeleti hatóságnál (adatvédelmi hatóság) történő panasztételhez való jog (az uniós rendelet 77. cikkelye);

  • A megadott hozzájárulás visszavonásához való jog (az uniós rendelet 7. cikkelye).


Ezen túlmenően Ön megfogalmazhatja a személyes adatainak feldolgozása elleni tiltakozásra irányuló kérelmét.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy bármikor és indoklás nélkül tiltakozhat a profilalkotás és a közvetlen üzletszerzési célú üzenetek automatizált (SMS, MMS, e-mail, operátor nélküli automatikus hívórendszerek, közösségi média használata, üzenetek, WhatsApp, fax) és nem automatizált (papíralapú levél, telefonos operátor) módon történő küldése ellen. Ami a közvetlen üzletszerzést illeti, a fentiek nem érintik továbbá annak lehetőségét, hogy ezt a jogot akár részben is gyakorolhassa, azaz ilyen esetben például csak a promóciós célú kommunikáció automatizált eszközökkel történő küldése ellen tiltakozzon.
A kérelmeket írásban kell benyújtani az adatkezelőhöz a jelen szabályzat „Kapcsolatfelvétel” c. részében megadott elérhetőségeken.
Ön minden esetben jogosult arra, hogy panaszt tegyen a GDPR 77. cikkelye szerinti illetékes felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál – NAIH – levélben 1363 Budapest, Pf. 9. címen, vagy személyesen 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.), ha úgy véli, hogy az Ön adatainak kezelése ellentétes a hatályos jogszabályokkal, vagy a GDPR 79. cikkelye és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

10. VÁLTOZTATÁSOK
Az adatkezelő fenntartja annak a jogát, hogy az Adatvédelmi szabályzat tartalmát (részben vagy egészben) módosítsa vagy egyszerűen naprakésszé tegye többek között a hatályos jogszabályok változása miatt. Az adatkezelő ezért felkéri Önt, hogy rendszeresen nézze meg ezt a részt, hogy mindig tisztában legyen az Adatvédelmi szabályzat legfrissebb és legaktuálisabb változatával, és így mindig naprakész legyen az összegyűjtött adatokkal és azok adatkezelő általi felhasználásával kapcsolatban.

11. KAPCSOLATFELVÉTEL
A fenti jogok gyakorlásához vagy bármilyen más kérés esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel a következő címen: gdpr.holding@sofidel.com.
Az adatvédelmi tisztviselővel az adatkezelő fenti címen található irodájában és/vagy e-mailben is felveheti a kapcsolatot: dpo.holding@sofidel.com.

Légy naprakész
a Regina akcióiról

Szeretne további meghívásokat kapni versenyekre, exkluzív kedvezményekre és személyre szabott ajánlatokra?

Ez az oldal a reCaptcha védelme alatt áll és a Google adatvédelmi politika és általános szerződési feltételek hatálya alá tartozik.

Azzal, hogy hozzájárul az adatai feldolgozásához , Ön a MÁRKANÉV közösségének részévé válik, és számos exkluzív előnyben részesül: kedvezményre jogosító utalványok, versenyeken való részvétel, személyre szabott kommunikáció, új termékek előzetes tesztelése és meghívások a rendezvényeinkre. A regisztrációját bármikor lemondhatja.
Olvassa el az adatvédelmi irányelveket.