Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az általános szerződési feltételeket, amelyek mellett a SOFIDEL S.P.A hozzáférést biztosít a felhasználóknak a „Regina Paper for People felhasználói oldal” nevű webhelyen elérhető szolgáltatásaihoz.

1. Meghatározások

Ezen feltételek teljes megértésének és elfogadásának lehetővé tétele érdekében a következő kifejezések egyes és többes számban az alábbi jelentéssel bírnak

Adatkezelő: SOFIDEL S.P.A, székhely: Via Lazzareschi 23– 55016 Porcari (LU), Adószám: IT01256000462
Alkalmazás: az Adatkezelő által kezelt Regina Paper for People felhasználói oldal webhely, amely változó tartalmat kínál a Regina Paper for People világából, valamint ajánlatokat, kedvezményeket és versenyekről szóló információkat nyújt.

Termékek: az Alkalmazáson keresztül kínált termékek és/vagy szolgáltatások;

Felhasználó: az Alkalmazáshoz hozzáférő alany, a jogi természet és a követett cél megkülönböztetése nélkül, aki érdeklődik az Alkalmazáson keresztül kínált Termékek iránt;

Fogyasztó: a kereskedelmi, szakmai vagy hivatásos üzleti tevékenységhez nem kapcsolódó célokból eljáró természetes személy;

Feltételek: ez a szerződés szabályozza az Adatkezelő és a Felhasználók kapcsolatát.

2. Regisztráció

Az Alkalmazás egyes funkcióinak használatához a Felhasználóknak regisztrálniuk kell magukat, a vonatkozó regisztrációs űrlapon kért összes adat valóságnak megfelelő és teljes körű megadásával, az információk elolvasásával, és adott esetben hozzájárulva az adatok feldolgozásához bizonyos konkrét célokra, valamint ezeknek a Feltételeknek az elfogadásával. A Felhasználó felelős a bejelentkezési adatai védelméért.
A felek megállapodnak, hogy az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a Felhasználók bejelentkezési adatainak elvesztése, nyilvánosságra hozatala, lopása vagy harmadik felek általi bármilyen okból történő jogosulatlan felhasználása esetén.

3. Fiók törlése és lezárása

A regisztrált Felhasználók bármikor felhagyhatnak a Termékek használatával, és deaktiválhatják fiókjaikat, vagy kérhetik azok törlését az Alkalmazás felületén keresztül, ha lehetséges, vagy a gdpr.holding@sofidel.com címre küldött írásbeli értesítéssel.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó fiókját bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggessze vagy lezárja, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Feltételeket vagy az alkalmazandó jogszabályokat.

4. A Felhasználók által küldött tartalom

A Felhasználó feltölthet anyagot, tartalmat, információkat, hirdetményeket vagy hirdetéseket (a továbbiakban: Tartalom) az Alkalmazásba, feltéve, hogy a Tartalom nem törvényellenes (azaz obszcén, megfélemlítő, rágalmazó, pornográf, visszaélésszerű vagy bármilyen módon illegális, vagy sérti az Adatkezelő és/vagy harmadik felek személyes jogait, szellemi és/vagy ipari tulajdonhoz fűződő jogait) vagy más módon kifogásolható vagy káros az Adatkezelő és/vagy harmadik felek számára, és feltéve, hogy a tartalom nem tartalmaz vírusokat, politikai propagandát, kereskedelmi felhívásokat, tömeges e-mailt vagy a kéretlen üzenetek bármilyen más formáját.

A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős az Alkalmazás használatáért (amely alatt a közzététel, a konzultáció, a tartalomkezelés és a Felhasználók közötti kapcsolattartás funkcióit kell érteni), ezért egyedül ő vállal garanciát és felel a kínált árukért és szolgáltatásokért, valamint a Tartalom helyességéért, teljességéért és törvényességért, illetve a Felhasználó saját viselkedéséért a Felhasználók közötti kapcsolattartás keretében.
Hirdetések közzététele esetén a Felhasználó garantálja a hirdetések tárgyát képező áru/szolgáltatás elérhetőségét és/vagy tulajdonjogát. A Felhasználó garantálja azt is, hogy az ilyen hirdetések nem sértenek semmilyen szerzői jogot, ipari tulajdonjogot vagy harmadik felek egyéb jogát. Abban az esetben, ha harmadik felek vitatnak bármilyen reklámot vagy az ahhoz kapcsolódó magatartást, a Felhasználó teljes felelősséget vállal, és vállalja, hogy az Adatkezelőt mentesíti a felelősség alól, és kártalanítja bármilyen felmerülő kár, veszteség vagy költség esetén.
Az Adatkezelő, bár nem tudja biztosítani a beérkezett Tartalom időben történő ellenőrzését, fenntartja a jogot minden olyan tartalom törlésére, áthelyezésére vagy módosítására, amely véleménye szerint illegálisnak, visszaélésszerűnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy a szerzői jogokra és a védjegyekre nézve károsnak tekinthető, vagy bármely esetben elfogadhatatlan. Az erőszakos kifejezések használata alapot jelent az Alkalmazásból történő azonnali felfüggesztésre és kizárásra.
Tilos olyan e-mail-címet használni, amely nem a Felhasználó tulajdonában van, tilos más Felhasználó személyes adatait és bejelentkezési adatait felhasználni a személyazonosságuk eltulajdonítása céljából, illetve tilos bármilyen más módon hamis nyilatkozatokat tenni a Tartalom eredetéről.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazással való interakció céljából elküldött Tartalmat (például megjegyzéseket, véleménynyilvánítást, felmérésekben és kezdeményezésekben való részvételt, képeket, video- és hangfájlokat) az Adatkezelő módosíthatja, eltávolíthatja vagy közzéteheti. A Felhasználó korlátozás nélkül jogot biztosít az Adatkezelőnek a Felhasználó által küldött Tartalom nem kizárólagos felhasználására földrajzi korlátozás nélkül. Az Adatkezelő ezért közvetlenül vagy megbízható harmadik feleken keresztül felhasználhatja, módosíthatja, másolhatja, továbbíthatja, kivonhatja, közzé teheti, terjesztheti, nyilvánosan előadhatja, megoszthatja, belőle származtatott műveket készíthet, a kiszolgálóin tárolhatja, indexelheti, tárolhatja, jegyzetekkel láthatja el, kódolhatja, szerkesztheti és adaptálhatja (beleértve korlátozás nélkül bármilyen kommunikációs eszközzel történő továbbításhoz való adaptálás jogát), bármilyen formában vagy bármely, jelenleg ismert vagy a jövőben feltalálandó eszközzel bármelyik Tartalmat (beleértve a képeket, üzeneteket, a hangot és videót is), amelyet a Felhasználó, akár harmadik feleken keresztül is elküld.

A következő tevékenységek kifejezetten tiltottak, kivéve, ha az Adatkezelő kifejezetten engedélyezi őket:

(i) automatikus reklámbetöltő rendszerek használata, kivéve a kifejezetten engedélyezetteket; (ii) a hirdetések sorozatos közzététele és/vagy kezelése harmadik felek nevében bármilyen eszközzel vagy módszerrel; (iii) az Adatkezelő szolgáltatásainak harmadik fél részére történő viszonteladása.

Az elküldött Tartalommal kapcsolatban a Felhasználó ezért lemond minden olyan anyagi és erkölcsi jogról, amellyel szerzőként rendelkezhet az Adatkezelő által az ilyen Tartalomra vonatkozóan végrehajtott módosításokkal kapcsolatban is, beleértve azokat az eseteket is, amikor a módosításokat a szerző nem értékeli vagy nem fogadja el.

A beküldött Tartalmat nem küldjük vissza, és az Adatkezelő tulajdonában marad, amely továbbra is mentesül minden felelősség alól a Felhasználókkal szemben a továbbított Tartalom elvesztése, módosítása vagy megsemmisítése miatt.
A Felhasználó azt is garantálja, hogy a Tartalmat egy nagykorú felnőtt küldi el az Alkalmazásba a fiókján keresztül. Kiskorúak esetében a Tartalom beküldését a szülői jogokat gyakorló személyeknek meg kell vizsgálniuk és engedélyezniük kell.

5. Ipari és szellemi tulajdonjogok

Az Adatkezelő kijelenti, hogy ő az Alkalmazáshoz kapcsolódó és/vagy az Alkalmazáshoz tartozó és/vagy az Alkalmazásban elérhető anyagokhoz és tartalmakhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjog tulajdonosa és/vagy engedélyese.

A jelen Feltételek nem biztosítanak semmilyen engedélyt a Felhasználónak az Alkalmazás és/vagy az abban elérhető egyedi Tartalom és/vagy anyagok használatára, hacsak másként nincs szabályozva. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy (i) a Webhelyen található bármely és összes márka, védjegy, logó, cím, cégnév, doménnév, megkülönböztető jel, terméknév, akár bejegyzett, akár nem bejegyzett, (ii) a Webhelyen reprodukált bármely és összes termék, amely ezekre visszavezethető és/vagy kialakítás, relatív modell, még akkor is, ha nem bejegyzett, (iii) a Webhely bármely és összes tartalma és/vagy szöveges, vizuális, audiovizuális anyaga, beleértve korlátozás nélkül a beállításokat és grafikát, információt és/vagy szerkesztői tartalmat, képeket, fényképeket, illusztrációkat, zenét és videókat, az Adatkezelő tulajdonát képezik és tulajdonában maradnak.

A jelen Feltételekben szereplő semmilyen rendelkezés nem eredményezheti a fenti jogok átruházását, engedélyezését és/vagy más módon történő elidegenítését a Felhasználó vagy bármely harmadik fél javára.

A Felhasználó vállalja, hogy nem tesz semmi olyan dolgot, amely nem tartja tiszteletben vagy egyéb módon érintheti a fenti jogokat.

Az Alkalmazás magyarázó szövegeinek és tartalmának bármilyen formában történő sokszorosítása, ha nem engedélyezett, az Adatkezelő szellemi és ipari tulajdonjogainak megsértését jelenti.

6. Szavatossági nyilatkozat

Az Alkalmazást „jelenlegi formájában” és „elérhetőség szerint” biztosítjuk, és az Adatkezelő semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem nyújt az Alkalmazással kapcsolatban, valamint az Adatkezelő nem vállal garanciát arra, hogy az Alkalmazás kielégíti a Felhasználók igényeit, vagy hogy soha nem szakad meg, hibamentes, illetve vírusoktól vagy programhibáktól mentes.

Az Adatkezelő törekszik annak biztosítására, hogy az Alkalmazás megszakítás nélkül, a nap 24 órájában elérhető legyen, de semmilyen módon nem tehető felelőssé, ha bármilyen okból az Alkalmazás bármikor vagy bármely időszakra nem elérhető és/vagy nem működőképes. Az Alkalmazáshoz való hozzáférés ideiglenesen és előzetes értesítés nélkül felfüggeszthető a rendszer meghibásodása, karbantartása, javítása vagy az Adatkezelő által nem befolyásolható okok vagy vis maior események miatt.

7. A felelősség korlátozása

Az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel a Felhasználó felé, kivéve a szándékos kötelességszegést vagy súlyos gondatlanságot, az internetes hálózat használatával kapcsolatos hatékonysági problémákért vagy meghibásodásokért, amelyek az ő vagy az alszolgáltatói ellenőrzésén kívül esnek.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a szerződés teljesítésének nem neki tulajdonítható elmulasztása miatt a Felhasználó részére felmerülő károkért, veszteségekért és költségekért, mivel a Felhasználó csak a megfizetett ár és az esetleges további díjak teljes visszatérítésére jogosult.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a hitelkártyák, csekkek és egyéb fizetési eszközök harmadik fél általi csalárd vagy illegális felhasználásáért a vásárolt szolgáltatások kifizetésekor, ha bizonyítani tudja, hogy minden lehetséges óvintézkedést megtett a jelenlegi legjobb ismeretek és tapasztalatok alapján, valamint a szokásos gondosság betartása mellett.

A Felhasználó vállalja, hogy az Adatkezelőt (valamint bármely leányvállalatát vagy társvállalatát, képviselőit, együttműködő partnereit, tanácsadóit, igazgatóit, ügynökeit, engedélyeseit, partnereit és alkalmazottjait) kártalanítja és mentesíti minden kötelezettség vagy felelősség alól, beleértve a bírósági védekezés kapcsán felmerült jogi költségeket is, amely más Felhasználóknak vagy harmadik feleknek okozott károkból származhat a feltöltött bármely Tartalomhoz, illetve a jogszabályi rendelkezések vagy a jelen Feltételek megsértéséhez kapcsolódóan.
Az Adatkezelő ezért nem felel a következőkért:

1. Bármely veszteség, amely nem közvetlenül az Adatkezelő szerződésszegésének következménye;
2. Az üzleti lehetőségek elvesztése és bármely egyéb, akár közvetett veszteség, amelyet a Felhasználó elszenvedhet (például, de nem kizárólagosan: kereskedelmi veszteségek, bevétel, jövedelem, nyereség vagy állítólagos megtakarítás elvesztése, szerződések vagy üzleti kapcsolatok elvesztése, hírnév vagy üzleti érték elvesztése stb.);

3. Az Alkalmazás helytelen vagy alkalmatlan használata a Felhasználók vagy harmadik felek által;
4. A Felhasználó által hibásan megadott adatok miatt helytelen adózási dokumentum kiállítása. A Felhasználó kizárólagosan felel az adatok pontos megadásáért.

Az Adatkezelő semmilyen esetben sem vonható felelősségre a Felhasználó által fizetett költség kétszeresét meghaladó összegért.

8. Vis maior

Az Adatkezelő nem tekinthető felelősnek a kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelméért az Adatkezelő észszerű ellenőrzésén kívül eső körülmények miatt, amelyek vis maior események, vagy mindenesetre előre nem látott és előre nem látható események miatt következtek be, és mindenesetre az ellenőrzésén kívül esnek, például, de nem kizárólagosan a telefon- vagy távvezetékek, az internet és/vagy más átviteli eszközök meghibásodása vagy megszakadása, webhelyek elérhetetlensége, sztrájkok, természeti események, számítógépes vírusok és támadások, harmadik felek termékeinek, szolgáltatásainak vagy alkalmazásainak szállításában történő fennakadás esetén.
Az Adatkezelő kötelezettségeinek teljesítése felfüggesztettnek tekintendő arra az időtartamra, amelyben a vis maior események bekövetkeznek.

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan megoldásokat találjon, amelyek a vis maior események fennállása ellenére lehetővé teszik kötelezettségei megfelelő teljesítését.

9. Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

Az Alkalmazás tartalmazhat harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat. Az Adatkezelő semmilyen ellenőrzést nem gyakorol felettük, ezért semmilyen módon nem felelős ezen webhelyek tartalmáért.

Ezen hivatkozások némelyike harmadik felek webhelyeire mutathat, amelyek az Alkalmazáson keresztül nyújtanak szolgáltatásokat. Ezekben az esetekben a webhely és a harmadik felek által nyújtott szolgáltatás használatának általános feltételei vonatkoznak az egyes szolgáltatásokra, amelyekért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

10. Jogfeladás

A bármelyik fél által kezdeményezett, a jelen Feltételek bármelyik rendelkezésével kapcsolatos jogfeladás nem érvényes, kivéve, ha kifejezetten kijelentik, hogy jogfeladásról van szó, és írásban közlik.

11. Az egyes záradékok érvénytelensége

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését törvénytelennek vagy érvénytelennek találják, az adott rendelkezést nem tekintik a Feltételek részének, és ez nem érinti a fennmaradó rendelkezéseket, amelyek továbbra is a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek lesznek.

12. Adatvédelem

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott személyes adatokat az Adatkezelő a 196/2003 olasz törvényerejű rendelet és az azt követő módosítások és kiegészítések, valamint a 679/2016 EU-rendelet rendelkezéseinek megfelelően és azokkal összhangban kezeli, amint az a https://user.regina.eu/privacy-policy oldalon elérhető adatvédelmi irányelvekben szerepel.

13. Irányadó jog és joghatóság

A jelen Feltételek, valamint a végrehajtással, értelmezéssel és érvényességgel kapcsolatos minden vita az olasz törvények hatálya alá tartozik, és az Adatkezelő székhelyének helye szerinti bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozik.
Ha a Felhasználó a a fogyasztói törvénykönyv 3. cikke szerint fogyasztónak tekinthető, a kötelező területi illetékesség a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság, ha az az olasz állam területén található, a Felhasználó/fogyasztó bírósági eljáráshoz való jogának sérelme nélkül, amely értelmében jogosult a bírósági eljárást a „fogyasztó bíróságán” kívüli olyan bíróságra vinni a fogyasztói törvénykönyv 66 bis cikkének megfelelően, amely területi illetékességgel rendelkezik az olasz polgári perrendtartás 18., 19. és 20. cikkében meghatározott kritériumok egyike szerint.

14. Online vitarendezés a fogyasztók számára

Az Európában élő fogyasztóknak érdemes tisztában lenniük azzal, hogy az Európai Bizottság létrehozott egy online platformot, amely alternatív vitarendezési eszközt kínál. A Fogyasztó használhatja ezt az eszközt az áruk és szolgáltatások online megkötött adásvételi szerződéseivel kapcsolatos és/vagy azokból eredő viták peren kívüli megoldására. Következésképpen a Fogyasztó használhatja ezt a platformot az Adatkezelővel kötött online szerződésből eredő bármely vita megoldására. A platform a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dátum: 2018.12.14.

Légy naprakész
a Regina akcióiról

Szeretne további meghívásokat kapni versenyekre, exkluzív kedvezményekre és személyre szabott ajánlatokra?

Ez az oldal a reCaptcha védelme alatt áll és a Google adatvédelmi politika és általános szerződési feltételek hatálya alá tartozik.

Azzal, hogy hozzájárul az adatai feldolgozásához , Ön a MÁRKANÉV közösségének részévé válik, és számos exkluzív előnyben részesül: kedvezményre jogosító utalványok, versenyeken való részvétel, személyre szabott kommunikáció, új termékek előzetes tesztelése és meghívások a rendezvényeinkre. A regisztrációját bármikor lemondhatja.
Olvassa el az adatvédelmi irányelveket.