Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie

Firma SOFFASS S.p.A. z siedzibą pod adresem Via Fossanuova, 59 – 55016 Porcari – Lucca (dalej „Soffass”) stale angażuje się w ochronę prywatności swoich Użytkowników w Internecie. Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), aby umożliwić Użytkownikowi zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz zrozumieć, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Użytkownika podczas korzystania z naszych witryn (związanych z markami i produktami Regina, zwanych dalej razem „Witryną”) oraz, w stosownych przypadkach, uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w sposób jednoznaczny i świadomy. Informacje i dane dostarczone przez Użytkownika lub uzyskane w inny sposób w ramach korzystania z usług marki Regina, takich jak dostęp do zastrzeżonych stron Witryny czy konta Użytkownika, zwanych dalej „Usługami”, będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia i zobowiązaniami dotyczącymi poufności, które inspirują działalność firmy Soffass.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia przetwarzanie danych przez firmę Soffass będzie oparte na zasadach legalności, poprawności, przejrzystości, ograniczenia celów i przechowywania, minimalizacji danych, dokładności, integralności i poufności.

SPIS TREŚCI

 1. Administrator danych osobowych
 2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu
  1. Dane nawigacyjne
  2. Dane dostarczone dobrowolnie przez osobę, której one dotyczą
  3. Pliki cookie
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
 4. Podstawa prawna oraz obowiązkowy lub opcjonalny charakter przetwarzania
 5. Odbiorcy danych osobowych
 6. Przekazywanie danych osobowych
 7. Przechowywanie danych osobowych
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą
 9. Zmiany

1. Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych osobowych („DPO”)

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Witryny jest firma Soffass Spa, jak zdefiniowano powyżej, z siedzibą pod adresem Via Fossanuova, 59 – 55016 Porcari – Lucca. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować, pisząc na adres gdpr.holding@sofidel.com. Inspektor ochrony danych osobowych (zwany dalej „DPO”) wybrany zgodnie z art. 37 i w następstwie Rozporządzenia: Alessia Ghilardi, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: dpo.holding@sofidel.com.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest spółka Progresso S.r.l. z siedzibą pod adresem Lucca (LU) 55100 Via della Chiesa XXXII trav.1, 231. 

2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Po otwarciu Witryny Użytkownik zostaje poinformowany, że firma Soffass będzie przetwarzać jego dane osobowe, które mogą składać się z identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, identyfikatora internetowego lub jednego bądź większej liczby elementów charakterystycznych dla Użytkownika pod względem fizycznym, ekonomicznym, kulturowym lub społecznym, w celu zidentyfikowania Użytkownika lub zapewnienia możliwości jego zidentyfikowania (zwane dalej „Danymi osobowymi”).

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Witryny są następujące:

a. Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi Witryny pozyskują, w ramach normalnego działania, pewne dane osobowe, których transmisja jest domyślnie związana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są zbierane w celu powiązania ze zidentyfikowanymi podmiotami, ale ze względu na swój charakter mogłyby umożliwić identyfikację Użytkowników poprzez przetwarzanie i kojarzenie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników łączących się z Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, sposób przekazywania żądania do serwera, wielkość pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślne zakończenie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania, identyfikacji nieprawidłowości i/lub nadużyć, i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia osoby odpowiedzialnej za ewentualne cyberprzestępstwa przeciwko stronie lub osobom trzecim; z wyjątkiem tej możliwości, dane pozyskane za pośrednictwem Witryny nie są obecnie przechowywane dłużej niż przez siedem dni.

b. Dane dostarczone dobrowolnie

Podczas korzystania z niektórych Usług dostępnych w Witrynie mogą być przetwarzane dane osobowe osób trzecich, które Użytkownik udostępnił marce Regina. W takim przypadku Użytkownik jest niezależnym administratorem danych, przejmującym wszystkie obowiązki i odpowiedzialność prawną. W tym sensie zapewnia możliwie najszersze odszkodowanie w odniesieniu do wszelkich sporów, roszczeń, wniosków o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku przetwarzania itp., które mogą dotrzeć do marki Regina od osób trzecich, których dane osobowe zostały przetworzone za pośrednictwem Witryny, naruszając obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W każdym przypadku, jeśli Użytkownik poda lub w inny sposób przetworzy dane osobowe osób trzecich podczas korzystania z Witryny, od tego momentu gwarantuje, przejmując wszelką związaną z tym odpowiedzialność, że ten konkretny przypadek przetwarzania opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, która uzasadnia przetwarzanie takich informacji.

c. Pliki cookie

Definicje, charakterystyka i zastosowanie ustawy

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zostają wysłane i zapisane na komputerze lub urządzeniu przenośnym po uruchomieniu strony internetowej, a następnie przy kolejnej wizycie są ponownie przesyłane do tych samych stron. Dzięki plikom cookie witryna zapamiętuje działania i preferencje użytkownika (np. dane logowania, wybrany język, rozmiar czcionki, inne ustawienia wyświetlania itp.), tak aby nie trzeba było ich ponownie wskazywać, gdy użytkownik wraca na daną witrynę lub przechodzi z jednej strony na drugą. Pliki cookie są zatem wykorzystywane do uwierzytelniania komputerowego, monitorowania sesji i przechowywania informacji dotyczących aktywności użytkowników korzystających z witryny, a także mogą zawierać unikalny kod identyfikacyjny, który pozwala na śledzenie nawigacji po witrynie w celach statystycznych lub reklamowych. Podczas przeglądania witryny użytkownik może również otrzymywać na swój komputer pliki cookie z witryn lub serwerów internetowych innych niż te, który odwiedza (tzw. pliki cookie „podmiotów trzecich”). Niektóre działania nie mogłyby być wykonywane bez użycia plików cookie, które w pewnych przypadkach są niezbędne pod względem technicznym do samego funkcjonowania witryny. 

Istnieją różne rodzaje plików cookie, które mogą pozostawać na komputerze użytkownika przez różne okresy, w zależności od właściwości i funkcji – tzw. pliki cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz tzw. trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika do określonego terminu. 

Zgodnie z obowiązującym prawem włoskim używanie plików cookie nie zawsze wymaga uzyskania wyraźnej zgody użytkownika. W szczególności „techniczne pliki cookie”, tzn. te, które są używane wyłącznie w celu wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym do świadczenia usług wyraźnie wymaganych przez użytkownika, nie wymagają takiej zgody. Innymi słowy, są to pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony lub do wykonywania czynności wymaganych przez użytkownika. 

Do technicznych plików cookie, których użycie nie wymaga uzyskania wyraźnej zgody, włoski komisarz ds. ochrony danych (zob. Zarządzenie Identyfikacja uproszczonych procedur ujawniania i uzyskiwania zgody na używanie plików cookie z dnia 8 maja 2014 r. i późniejsze objaśnienia, zwane dalej „Zarządzeniem„) wlicza również:

 • „analityczne pliki cookie”, gdy są one wykorzystywane bezpośrednio przez operatora witryny do zbierania informacji, w formie zbiorczej, o liczbie użytkowników i o tym, jak odwiedzają witrynę,
 • nawigacyjne lub sesyjne pliki cookie (do uwierzytelniania),
 • funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają użytkownikowi nawigację według szeregu wybranych kryteriów (np. język, produkty wybrane do zakupu) w celu poprawy jakości świadczonych usług.

W przypadku „plików cookie służących do profilowania”, czyli takich, które mają na celu tworzenie powiązanych profili użytkowników i służą do wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez nich podczas przeglądania stron internetowych, wymagana jest uprzednia zgoda użytkownika.

Rodzaje plików cookie używanych przez Witrynę i możliwość wyboru/anulowania

Witryna korzysta z następujących plików cookie, których użycie może zostać anulowane (z wyjątkiem plików cookie osób trzecich, w przypadku których należy odnieść się bezpośrednio do odpowiednich metod wyboru i anulowania konkretnych plików cookie, wskazywanych przez łącza):

 • Nawigacyjne lub sesyjne techniczne pliki cookie ściśle niezbędne do funkcjonowanie Witryny lub umożliwiające wykorzystywanie żądanych treści i usług.
 • Funkcjonalne pliki cookie, czyli pliki używane do aktywacji określonych funkcji Witryny oraz szeregu wybranych kryteriów (np. języka) w celu usprawnienia świadczonych usług.

UWAGA: po wyłączeniu technicznych i/lub funkcjonalnych plików cookie przeglądanie Witryny może nie być możliwe, niektóre usługi bądź funkcje Witryny mogą nie być dostępne lub mogą nie działać prawidłowo, a Użytkownik może być zmuszony do zmiany lub ręcznego wprowadzania pewnych informacji bądź preferencji za każdym razem, gdy odwiedza Witrynę.

 • Pliki cookie podmiotów trzecich, tj. pliki cookie z witryn lub serwerów internetowych innych niż należące do marki Regina, wykorzystywane na potrzeby wspomnianych podmiotów trzecich. Należy zauważyć, że wspomniane podmioty trzecie, wymienione poniżej wraz z odpowiednimi łączami do polityki prywatności, są zazwyczaj niezależnymi administratorami danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookie, które obsługują, dlatego należy zapoznać się z ich polityką przetwarzania danych osobowych, formularzami informacyjnymi i formularzami zgody (wybór i anulowanie wyboru odpowiednich plików cookie), jak określono w wyżej wymienionym Zarządzeniu. Należy również zauważyć, że firma Soffass dokłada wszelkich starań, aby móc śledzić pliki cookie na swojej Witrynie w celu zapewnienia kompletności. Są one regularnie aktualizowane w poniższej tabeli, dzięki której zapewniamy przejrzystość plików cookie przesyłanych bezpośrednio przez markę Regina i wykorzystywanych do jej celów. Jeżeli chodzi o podmioty trzecie, które przesyłają pliki cookie za pośrednictwem naszej Witryny, udostępniamy poniższe łącza do ich odpowiednich polityk prywatności; jak wspomniano powyżej, na tych podmiotach trzecich spoczywa odpowiedzialność za dostarczenie informacji i zebranie zgody Użytkownika zgodnie z wymogami Zarządzenia. Odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko plików cookie wysyłanych bezpośrednio przez podmioty trzecie, ale również wszelkich dodatkowych plików cookie wysyłanych za pośrednictwem naszej Witryny w wyniku korzystania z usług przez podmioty trzecie. Firma Soffass nie ma możliwości sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad plikami cookie wysyłanymi przez dostawców usług wyżej wymienionych podmiotów trzecich oraz nie zna ich właściwości ani celu wykorzystania.

Należy odnieść się do odpowiednich przepisów regulujących sposób zarządzania informacjami zbieranymi przez „podmioty trzecie”. Aby zapewnić większą przejrzystość i wygodę, poniżej podano adresy internetowe zawierające różne informacje i metody zarządzania plikami cookie, w których sprecyzowano, że administrator danych osobowych nie jest odpowiedzialny za działanie plików cookie podmiotów trzecich na tej Witrynie.  

Poniżej znajdują się łącza zapewniające informacje o plikach cookie podmiotów trzecich: 

Poniżej szczegółowo wskazano pliki cookie wysyłane przez firmę Soffass za pośrednictwem Witryny: 

Pliki cookie na Witrynie

Rodzaj pliku cookie i właścicielTechniczna nazwa plików cookieDziałanie i przeznaczenieCzas trwania
TechnicznyXSRF-TOKENPlik cookie niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny oraz bezpieczeństwa Witryny i Użytkowników.2 godziny
Technicznycookieconsent_statusPlik cookie niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, przypomina Użytkownikowi jego wybór na pasku plików cookie.1 rok
Technicznyregina_sessionPlik cookie niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny.
2 godziny
Techniczny__cfduidPlik cookie niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny oraz do korzystania z Cloudflare CDN w celu przyspieszenia pobierania.1 rok

Ustawienia plików cookie

Możesz zablokować lub usunąć (w całości lub częściowo) techniczne i funkcjonalne pliki cookie za pośrednictwem określonych funkcji przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że brak zezwolenia na wykorzystywanie technicznych plików cookie może skutkować niemożnością korzystania z Witryny, przeglądania jej zawartości i korzystania z jej usług. Po ograniczeniu funkcjonalnych plików cookie niektóre usługi lub funkcje Witryny nie będą dostępne lub nie będą działać prawidłowo, a Użytkownik może być zmuszony do zmiany lub wprowadzenia pewnych informacji bądź preferencji za każdym razem, gdy odwiedza Witrynę.

Wybrane przez Użytkownika opcje dotyczące plików cookie Witryny będą również zapisywane we właściwym pliku cookie. Jednak w pewnych okolicznościach wspomniany plik cookie może nie działać prawidłowo: w takich przypadkach radzimy usunąć niepożądane pliki cookie, a także uniemożliwić korzystanie z nich za pomocą ustawień przeglądarki.

Preferencje dotyczące plików cookie będą musiały zostać zresetowane, jeśli Użytkownik korzysta z różnych urządzeń lub przeglądarek w celu uzyskania dostępu do Witryny.

Jak przeglądać i edytować pliki cookie w przeglądarce

Użytkownik może autoryzować, blokować lub usuwać (w całości lub częściowo) pliki cookie za pośrednictwem określonych funkcji swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania preferencji dotyczących korzystania z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami:

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych, które zamierzamy wykonać (w razie potrzeby za Państwa wyraźną zgodą), ma następujące cele:

a. zezwolenie na świadczenie żądanych przez Użytkownika usług;

b. odpowiadanie na wnioski o pomoc; 

c. odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji

d. przestrzeganie wszelkich zobowiązań prawnych, księgowych i podatkowych.

e. wysyłanie materiałów promocyjnych i informacji marketingowych, w tym biuletynów i badań rynkowych, za pomocą zautomatyzowanych narzędzi (e-mail, SMS, MMS, powiadomienia push, faks) oraz niezautomatyzowanych narzędzi (poczta tradycyjna i połączenie z operatorem); 

f. analiza wyborów zakupowych i preferencji behawioralnych Użytkownika w celu lepszego organizowania spersonalizowanych komunikatów i propozycji handlowych oraz przeprowadzania ogólnych analiz związanych z orientacją strategiczną i wywiadem handlowym oraz, ogólnie rzecz biorąc, w celu przeprowadzenia działań profilujących.

g. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być również przekazywane innym firmom w celu wysyłania ich materiałów promocyjnych i informacji marketingowych, w tym biuletynów i badań rynkowych, za pomocą zautomatyzowanych narzędzi (SMS, MMS, e-mail, powiadomienia push, faks) oraz niezautomatyzowanych narzędzi (poczta tradycyjna, połączenie z operatorem).

h. aby umożliwić Użytkownikowi udział w konkursach z nagrodami.

4. Podstawa prawna oraz obowiązkowy lub opcjonalny charakter przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów, o których mowa w części 3 (a-b-c-h), jest art. 6(1)(b) Rozporządzenia, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług lub do udzielenia odpowiedzi na wnioski danej osoby. Podanie danych osobowych do tych celów jest opcjonalne, ale ich niedostarczenie uniemożliwiłoby aktywację Usług świadczonych przez Witrynę lub weryfikację wniosków. 

Przetwarzanie danych w celu, o którym mowa w części 3d, jest zgodne z prawem według art. 6(1)(c) Rozporządzenia. Po podaniu danych osobowych ich przetwarzanie jest rzeczywiście konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega firma Soffass.

Podstawą prawną przetwarzania danych do celów wymienionych w punktach e), f) i g) jest art. 6.1.a) Rozporządzenia.

Przekazanie danych osobowych do celów, o których mowa w punktach e), f) i g) jest opcjonalne; odmowa nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

Aby przetwarzać dane osobowe w celu wysyłania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej związanej z produktami lub usługami firmy Soffass podobnymi do zakupionych przez Użytkownika, firma Soffass może wykorzystywać, bez zgody Użytkownika, adresy e-mail i adresy zamieszkania, w granicach dozwolonych przez rozporządzenie organu ochrony dotyczące ochrony danych osobowych z dnia 19 czerwca 2008 r.; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 punkt f) Rozporządzenia. 

W każdym przypadku, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia, Użytkownik ma prawo w każdej chwili (na początku lub przy okazji otrzymania kolejnych wiadomości) w łatwy i bezpłatny sposób odmówić zgody na takie przetwarzanie, kontaktując się z Administratorem Danych lub DPO pod adresem wskazanym powyżej oraz uzyskać natychmiastową informację zwrotną potwierdzającą przerwanie takiego procesu przetwarzania (art. 15 Rozporządzenia).

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane w celach określonych w punkcie 3:

a. podmiotom, które zazwyczaj działają jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, czyli (i) osobom, firmom lub biurom świadczącym profesjonalne usługi, które udzielają firmie Soffass pomocy i porad w sprawach księgowych, administracyjnych, prawnych, podatkowych, finansowych i windykacyjnych związanych ze świadczeniem Usług; (ii) podmiotom, z którymi konieczna jest współpraca w celu świadczenia Usług (np. dostawcy usług hostingowych); (iii) osobom oddelegowanym do wykonywania czynności związanych z konserwacją techniczną (w tym konserwacją sprzętu sieciowego i sieci łączności elektronicznej) zwanym zbiorczo „Odbiorcami”; aby uzyskać listę podmiotów przetwarzających dane, można zwrócić się do administratora danych osobowych lub DPO, wysyłając wiadomość na adres: gdpr.holding@sofidel.com; dpo.holding@sofidel.com.; dpo.holding@sofidel.com.

b. podmiotom, organom lub władzom, niezależnym administratorom danych, w przypadku których przekazanie danych osobowych Użytkowników jest obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa lub nakazami władz;

c. osobom upoważnionym przez firmę Soffass do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 29 Rozporządzenia w celach niezbędnych do wykonania czynności ściśle związanych ze świadczeniem Usług, które zobowiązały się do zachowania poufności lub mają odpowiedni prawny obowiązek zachowania poufności (np. pracownicy Soffass).

d. Dostęp do danych mogą uzyskać inne spółki Grupy Sofidel w tych samych celach, które zostały wymienione powyżej i/lub w celach administracyjnych zgodnie z art. 6.1.f) oraz motywami 47 i 48 Rozporządzenia.

Niektóre z danych osobowych Użytkowników mogą również zostać ujawnione poprzez publikację na Witrynie w celach, o których mowa w części 3. h), jeżeli Użytkownicy są finalistami konkursów, w których brali udział.

6. Przekazywanie danych osobowych

Niektóre z danych osobowych Użytkowników są udostępniane Odbiorcom, którzy mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator danych zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych przez tych Odbiorców jest zgodne z Rozporządzeniem. Przekazywanie może opierać się na decyzji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na innej odpowiedniej podstawie prawnej. Więcej informacji można uzyskać od administratora danych lub DPO, Alessi Ghilardi, pod następującymi adresami: gdpr.holding@sofidel.com; dpo.holding@sofidel.com.

7. Przechowywanie danych

Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w części 3(a-b), będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia tych celów, zgodnie z zasadami minimalizacji i ograniczenia przechowywania zgodnie z art. 5.1.e) Rozporządzenia. W każdym przypadku administrator danych osobowych przetwarza je przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych. 

Więcej informacji na temat okresu przechowywania danych i kryteriów stosowanych do określenia tego okresu można uzyskać od administratora danych lub DPO, Alessi Ghilardi, pisząc na poniższy adres: dpo.holding@sofidel.com

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 i kolejnymi artykułami Rozporządzenia Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać dostępu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie w przypadkach przewidzianych w art. 18 Rozporządzenia oraz uzyskać swoje dane osobowe w zorganizowanym formacie, powszechnie używanym i obsługiwanym przez urządzenia automatyczne w przypadkach przewidzianych w art. 20 Rozporządzenia. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę zgodnie z art. 7 Rozporządzenia lub złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 77 Rozporządzenia, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Użytkownik może złożyć wniosek o sprzeciwienie się wobec przetwarzania jego danych na mocy art. 21 RODO, zgodnie z którym należy przedstawić dowody uzasadniające sprzeciw; administrator zastrzega sobie prawo do oceny wniosku, który nie zostanie przyjęty, jeżeli będą istnieć uzasadnione podstawy do przystąpienia do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i dobrowolnymi wyborami Użytkownika.

Wnioski należy kierować na piśmie do administratora danych lub DPO, Alessi Ghilardi, na adres: gdpr.holding@sofidel.com, dpo.holding@sofidel.com.

9. Zmiany

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Firma Soffass zastrzega sobie prawo do zmiany lub prostej aktualizacji treści, częściowo lub w całości, również w związku ze zmianami w obowiązujących ustawach. Firma Soffass poinformuje Użytkowników o takich zmianach, gdy tylko zostaną one wprowadzone. Zmiany zaczną obowiązywać od momentu ich opublikowania w Witrynie. Firma Soffass zachęca zatem do regularnego odwiedzania tej części Witryny w celu zapoznania się z najnowszą i najbardziej aktualną wersją polityki prywatności, aby być zawsze na bieżąco z informacjami dotyczącymi gromadzonych danych i ich wykorzystania.

______

BANER DOTYCZĄCY PLIKÓW COOKIE 

Witryna wykorzystuje analityczne pliki cookie innych firm w celu zapewnienia użytkownikowi usługi, która jest zgodna z jego preferencjami podczas przeglądania stron internetowych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookie, kliknij tutaj [___łącze do polityki prywatności___]. Jeśli nadal będziesz przeglądać Stronę, klikając jej elementy, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.