Dane spółki

Dane spółki

Poniżej znajduje się opis warunków, na jakich spółka SOFIDEL S.P.A oferuje użytkownikom dostęp do swoich usług na stronie internetowej o nazwie „strona użytkownika Regina Paper for People”.

1. Definicje

W celu umożliwienia pełnego zrozumienia i akceptacji niniejszych warunków, następujące terminy, w liczbie pojedynczej i mnogiej, będą miały znaczenie wskazane poniżej:

Administrator danych: Spółka SOFIDEL S.P.A z siedzibą przy ulicy Lazzareschi nr 23 – 55016 Porcari (LU), nr VAT IT01256000462
Aplikacja: strona użytkownika Regina Paper for People, prowadzona przez Administratora danych, oferująca różne treści ze świata Regina Paper for People, oferty, rabaty i informacje o konkursach.

Produkty: produkty i/lub usługi oferowane za pośrednictwem Aplikacji;

Użytkownik: osoba uzyskująca dostęp do Aplikacji, niezależnie od charakteru prawnego i realizowanego celu, zainteresowana Produktami oferowanymi za pośrednictwem Aplikacji;

Konsument: osoba fizyczna działająca w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

Warunki: niniejsza umowa regulująca stosunki pomiędzy Administratorem danych a Użytkownikami.

2. Rejestracja

Aby móc korzystać z niektórych funkcji Aplikacji, Użytkownicy muszą się zarejestrować, podając zgodnie z prawdą i w całości wszystkie dane wymagane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym, zapoznając się z informacją i wyrażając – tam, gdzie zostanie to uznane za stosowne – zgodę na przetwarzanie danych w określonych celach oraz akceptując niniejsze Warunki. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich danych dostępowych.
Przyjmuje się, że Administrator danych w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku utraty, rozpowszechnienia, kradzieży lub nieuprawnionego wykorzystania przez osoby trzecie, niezależnie od przyczyny, danych dostępowych Użytkowników.

3. Usunięcie i zamknięcie konta

Zarejestrowani Użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania z Produktów i dezaktywować swoje konta lub zażądać ich usunięcia za pośrednictwem interfejsu Aplikacji, jeśli jest to możliwe, lub wysyłając pisemne powiadomienie na adres gdpr.holding@sofidel.com.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika w dowolnym czasie i bez uprzedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków lub obowiązujących przepisów prawa.

4. Treści zamieszczane przez Użytkowników

Użytkownik może zamieszczać w Aplikacji materiały, treści, informacje, ogłoszenia lub reklamy (dalej „Treści” lub w liczbie pojedynczej „Treść” ), pod warunkiem, że Treści te nie są bezprawne (tj. obsceniczne, zawierające groźby, zniesławiające, pornograficzne, obraźliwe lub w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem lub naruszające prywatność, prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej Administratora danych i/lub osób trzecich) lub nie są w inny sposób szkodliwe dla Administratora danych i/lub osób trzecich lub godne potępienia i nie zawierają wirusów, propagandy politycznej, nagabywania komercyjnego, masowej poczty elektronicznej lub innej formy spamu.

Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji (przez co rozumie się funkcje publikacji, konsultacji, zarządzania Treściami i kontaktu między Użytkownikami) i w związku z tym jest jedynym gwarantem i zarządcą oferowanych towarów i usług, a także poprawności, kompletności i zgodności z prawem Treści oraz własnego zachowania w ramach kontaktu między Użytkownikami.
W przypadku publikacji reklam, Użytkownik gwarantuje dostępność i/lub posiadanie towaru/usługi objętej reklamą. Użytkownik gwarantuje również, że jego reklamy nie naruszają praw autorskich lub praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. W przypadku sporu ze strony osoby trzeciej w odniesieniu do jakiejkolwiek reklamy lub postępowania z nią związanego, Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do zabezpieczenia Administratora danych i zwolnienia go z odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich szkód, strat i wydatków.
Administrator danych, nie będąc w stanie zapewnić terminowej kontroli nad otrzymanymi treściami, zastrzega sobie prawo do usuwania, przenoszenia, modyfikowania tych, które według jego uznania wydają się być niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub szkodliwe dla praw autorskich i znaków towarowych lub też z jakiegokolwiek powodu niedopuszczalne. Używanie agresywnego języka będzie podstawą do natychmiastowego zawieszenia i usunięcia konta Użytkownika z Aplikacji.
Zabrania się używania adresu e-mail, który nie należy do Użytkownika, wykorzystywania danych osobowych i danych uwierzytelniających innego Użytkownika w celu przywłaszczenia sobie jego tożsamości lub w jakikolwiek inny sposób wprowadzania w błąd co do pochodzenia Treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treść przekazana w celu interakcji z Aplikacją (na przykład, ale nie tylko, umieszczanie komentarzy, wyrażanie opinii, udział w ankietach i inicjatywach, wysyłanie obrazów lub plików wideo i audio) może być modyfikowana, usuwana lub publikowana przez Administratora danych. Użytkownik udziela Administratorowi danych nieograniczonego prawa do niewyłącznego korzystania z Treści przekazanych przez Użytkownika, bez ograniczenia dotyczącego obszarów geograficznych. W związku z tym Administrator danych może, bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przez siebie osób trzecich, wykorzystywać, modyfikować, kopiować, przekazywać, wyodrębniać, publikować, dystrybuować, publicznie wykonywać, rozpowszechniać, tworzyć dzieła pochodne, hostować, indeksować, przechowywać, zamieszczać adnotacje, kodować, zmieniać i adaptować (dotyczy to również, bez ograniczeń, prawa do adaptacji do transmisji za pomocą dowolnego środka komunikacji) w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków znanych obecnie lub wynalezionych w przyszłości, wszelkie Treści (w tym obrazy, wiadomości, również audio i wideo), które mogą być przesyłane przez Użytkownika, również za pośrednictwem osób trzecich.

Zabrania się, chyba że Administrator danych wyrazi na to stosowną zgodę:

(i) korzystania z automatycznych systemów ładowania reklam, z wyjątkiem tych wyraźnie dozwolonych; (ii) seryjnej publikacji i/lub zarządzania reklamami w imieniu osób trzecich za pomocą jakichkolwiek środków lub metod; (iii) odsprzedawania usług Administratora danych osobom trzecim.

W odniesieniu do przesłanych Treści Użytkownik zrzeka się tym samym wszelkich praw materialnych i moralnych, które może rościć sobie jako autor, nawet w odniesieniu do modyfikacji dokonanych przez Administratora danych w tych treściach i w przypadku, gdy autor ma odmienne zdanie i nie akceptuje zmian.

Przesłane treści nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Administratora danych, który tym samym pozostaje zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników za utratę, modyfikację lub zniszczenie przesłanych treści.
Użytkownik gwarantuje również, że Treści są przesyłane do Aplikacji za pośrednictwem jego konta przez osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich, przesłanie Treści musi być sprawdzone i zatwierdzone przez osobę sprawującą władzę rodzicielską.

5. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej

Administrator danych oświadcza, że jest właścicielem i/lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej związanych i/lub przylegających do Aplikacji i/lub materiałów i treści dostępnych w Aplikacji.

Niniejsze Warunki nie udzielają Użytkownikowi żadnej licencji na korzystanie z Aplikacji i/lub poszczególnych Treści i/lub materiałów w niej dostępnych, chyba że ustalono inaczej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że (i) wszelkie znaki towarowe, logo, tytuły, nazwy firm, nazwy domen, znaki wyróżniające, nazwy produktów, zarejestrowane lub nie, znajdujące się na stronie, (ii) wszelkie produkty odnoszące się do nich i/lub projekty, modele powiązane, nawet jeśli nie są zarejestrowane, reprodukowane na stronie, (iii) wszelkie treści i/lub materiały tekstowe, wizualne, dźwiękowe, audiowizualne strony, w tym bez ograniczeń jej układ i grafika, informacje i/lub treści redakcyjne, obrazy, zdjęcia, ilustracje, muzyka, filmy są i pozostają własnością Administratora danych.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie skutkuje przeniesieniem, licencjonowaniem i/lub innym zbyciem wyżej wymienionych praw na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać lub zaniechać czynności, które nie są zgodne lub mogą w inny sposób naruszyć wyżej wymienione prawa.

 

Wszelkie powielanie w jakiejkolwiek formie tekstów objaśniających i treści Aplikacji, o ile nie zostanie na to udzielone zezwolenie, uważa się za naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej Administratora danych.

6. Wyłączenie gwarancji

Aplikacja jest dostarczana na zasadzie „w stanie jakim się znajduje” i „w stanie, w jakim jest dostępna”, a Administrator danych nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Aplikacji, jak również nie udziela żadnych gwarancji, że Aplikacja spełni potrzeby Użytkowników lub że będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany , że jest wolna od błędów lub że będzie wolna od wirusów lub błędów.

Administrator dołoży starań, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do Aplikacji przez 24 godziny na dobę, ale w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Aplikacja nie będzie dostępna i/lub nie będzie działać w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Dostęp do Aplikacji może być czasowo i bez uprzedzenia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji, napraw lub z przyczyn całkowicie niezależnych od Administratora, lub z powodu zdarzeń o charakterze siły wyższej.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, z wyjątkiem przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, za zakłócenia lub usterki związane z korzystaniem z sieci Internet poza kontrolą własną lub podwykonawców.
Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty i koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku niewykonania umowy z przyczyn przez niego niezawinionych, przy czym Użytkownikowi przysługuje jedynie pełny zwrot zapłaconej ceny oraz poniesionych opłat dodatkowych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne oszukańcze i bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie kart kredytowych, czeków i innych środków płatniczych, przy dokonywaniu płatności za zakupione usługi, jeżeli udowodni, że podjął wszelkie możliwe środki ostrożności zgodnie z najlepszą w danym czasie wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem zwykłej staranności.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Administratora (jak również jego spółki zależne lub stowarzyszone, jego przedstawicieli, wykonawców, konsultantów, dyrektorów, agentów, licencjodawców, partnerów i pracowników) od wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności, w tym kosztów prawnych poniesionych w związku z obroną w sądzie, które mogą wynikać ze szkód wyrządzonych innym Użytkownikom lub osobom trzecim, w związku z przesłaną Treścią lub naruszeniem warunków prawa lub postanowień niniejszych Warunków.
W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

straty, które nie są bezpośrednim następstwem naruszenia umowy przez Administratora;
2. utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszelkie inne straty, nawet pośrednie, które Użytkownik może ponieść (takie jak, przykładowo, ale nie tylko, straty handlowe, utrata przychodów, dochodu, przewidywanego zysku lub oszczędności, utrata umów lub relacji biznesowych, utrata reputacji lub wartości firmy itp.);

nieprawidłowe lub niewłaściwe korzystanie z Aplikacji przez Użytkowników lub osoby trzecie;
4. wystawienie nieprawidłowych dokumentów podatkowych z powodu błędów w danych podanych przez Użytkownika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich prawidłowe wprowadzenie.

W żadnym wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności w kwocie wynoszącej więcej niż dwukrotność sumy zapłaconej przez Użytkownika.

8. Siła wyższa

Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za brak lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań, w przypadku okoliczności pozostających poza racjonalną kontrolą Administratora, spowodowanych zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub, w każdym przypadku, nieprzewidywalnymi i niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami oraz zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Administratora, takimi jak, przykładowo, ale nie wyłącznie, awarie lub przerwy w działaniu linii telefonicznych lub elektrycznych, sieci internetowej i/lub innych instrumentów transmisyjnych, niedostępność stron internetowych, strajki, zdarzenia naturalne, wirusy i ataki komputerowe, przerwy w dostawie produktów, usług lub aplikacji osób trzecich.
Wykonywanie obowiązków przez Administratora uważa się za zawieszone na okres występowania zdarzeń o charakterze siły wyższej.

Administrator podejmie wszelkie działania w ramach swoich możliwości, aby znaleźć rozwiązania umożliwiające prawidłowe wykonanie swoich obowiązków pomimo utrzymywania się zdarzeń o charakterze siły wyższej.

9. Linki prowadzące do stron innych podmiotów

Aplikacja może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Administrator nie sprawuje nad nimi żadnej kontroli i w związku z tym nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za zawartość tych stron.

Niektóre z tych linków mogą odnosić się do stron internetowych osób trzecich, które świadczą usługi za pośrednictwem Aplikacji. W takich przypadkach do poszczególnych usług mają zastosowanie ogólne warunki korzystania z serwisu oraz korzystania z usługi przygotowanej przez osobę trzecią, w odniesieniu do których Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

10. Odstąpienie

Żadne odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od któregokolwiek z artykułów niniejszych Warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako odstąpienie i przekazane w formie pisemnej.

11. Nieważność pojedynczych klauzul

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem lub nieważne nie będzie uważane za część Warunków i nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia, które nadal będą ważne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

12. Polityka prywatności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami określonymi we włoskim rozp. z mocą ustawy nr 196/2003 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami oraz w myśl rozp. UE 679/2016, jak podano w polityce prywatności, z którą można zapoznać się na stronie https://user.regina.eu/privacy-policy

13. Prawo mające zastosowanie i właściwość sądu

Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory dotyczące jego wykonania, interpretacji i ważności podlegają prawu włoskiemu i wyłącznej właściwości sądów miejsca siedziby Administratora.
Jeśli Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 3 Kodeksu Konsumenckiego, właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania lub domicylu konsumenta, jeśli znajduje się na terytorium państwa włoskiego, bez uszczerbku dla prawa Użytkownika-konsumenta do wniesienia powództwa do sądu innego niż „właściwego miejscowo dla siedziby konsumenta” zgodnie z art. 66 bis Kodeksu Konsumenckiego, tj. właściwego miejscowo według jednego z kryteriów określonych w art. 18, 19 i 20 włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

14. Rozstrzyganie sporów konsumentów online

Konsument zamieszkały w Europie powinien wiedzieć, że Komisja Europejska utworzyła platformę internetową, która stanowi alternatywne narzędzie rozwiązywania sporów. Konsument może skorzystać z platformy do pozasądowego rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących i/lub wynikających z umów sprzedaży towarów i usług zawartych online. W związku z powyższym Konsument może korzystać z tej platformy w celu rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy online zawartej z Administratorem. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Data 14.12.2018 r.

Bądź na bieżąco z promocjami
marki Regina

Czy chcesz otrzymywać więcej zaproszeń do udziału w konkursach, ekskluzywne rabaty i spersonalizowane oferty?

Strona jest chroniona przez system reCaptcha i obowiązuje na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, użytkownik staje się częścią społeczności SOFIDEL i otrzymuje wiele ekskluzywnych korzyści: kupony rabatowe, udział w konkursach, spersonalizowaną komunikację, przedpremierowe testy nowych produktów i zaproszenia na nasze wydarzenia. Użytkownik może anulować rejestrację w dowolnym momencie.

Po przeczytaniu polityki prywatności.