Warunki prawne

SOFFASS S.P.A
Siedziba Firmy: Via Fossanuova 59 – 55016 Porcari (LU) , Włochy
Zarejestrowana pod numerem IT01829730462

SOFIDEL POLAND SP. Z O.O.

Siedziba Firmy: ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów, Polska
Zarejestrowana pod numerem KRS 0000033166 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Terminy „Soffass/Sofidel” „nas“ lub “my” pojawiające się w niniejszych Zasadach Użytkowania Strony odnoszą się do Grupy Sofidel SPA jako autora niniejszej strony internetowej (zwanej dalej “Stroną”) chyba, że autorzy innej strony bądź serwisu na których pojawiają się niniejsze terminy określą inaczej. Niniejsze Zasady Użytkowania Strony mają zastosowanie do stron bądź innych serwisów określonych w niniejszych Warunkach.

Przy tworzeniu treści niniejszej Strony oraz Zasad Użytkowania Soffass/Sofidel odnosić się będzie do przepisów prawa polskiego. Jednakże, w związku z tym, że Grupa Sofidel obejmuje podmioty na całym świecie, jeśli autorem danej Strony lub usługi będzie inna spółka, posiadająca siedzibę na terenie innego kraju, zostaną zastosowane również inne lub dodatkowe przepisy kraju, w którym firma ma zarejetrowaną siedzibę. W tym przypadku zastosowane przepisy krajowe powinny być przestrzegane przez tę spółkę we właściwym zakresie.

Warunki prawne
Materiały znajdujące się na niniejszej Stronie są dostarczone przez Soffass/Sofidel w ramach usługi na rzecz swoich klientów i mają charakter wyłącznie informacyjny. Istnieje możliwość pobrania pojedynczych kopii przy zachowaniu poniższych Zasad Użytkowania Strony.

Korzystanie i pobieranie materiałów z niniejszej Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad Użytkowania. Jeśli NIE akceptują Państwo tych Zasad prosimy NIE korzystać ze strony i NIE pobierać z niej materiałów.

Znaki Handlowe
Cała treść Strony, w tym m.in. teksty, wzory, grafika, logotypy, ikony, obrazy, materiały dźwiękowe, materiały do pobrania, interfejsy, kody i oprogramowanie, stanowi wyłączną własność Soffass/Sofidel, jej spółek zależnych i powiązanych, licencjodawców lub partnerów joint venture.

Znaki handlowe i nazwy marek Soffass/Sofidel mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszymi Zasadmi Użytkowania. W innym przypadku należy wcześniej uzyskać pisemną zgodę ze strony Soffass/Sofidel.

Jakiekolwiek wykorzystanie znaków handlowych Soffass/Sofidel do reklamowania bądź promowania jej produktów wymaga wcześniejszego pisemnego potwierdzenia.

Ograniczenia w użytkowaniu Strony / Zgoda na kopiowanie treści
Cała treść znajdująca się na niniejszej Stronie, taka jak teksty, wzory, grafika, logotypy, ikony, obrazy, materiały dźwiękowe, materiały do pobrania, interfejsy, kody i oprogramowanie, jest własnością Soffass/Sofidel lub jej dostawców i jest chroniona prawem autorskim, prawem do znaków handlowych oraz innymi odpowiednimi przepisami prawa. Używanie lub nieautoryzowane rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na niniejszej Stronie stanowić może łamanie praw autorskich, przepisów odnoszących się do znaków handlowych i/lub innych przepisów i może podlegać odpowiedzialności zarówno cywilnej jak i karnej.

Niniejsza Strona ani jakakolwiek jej część NIE może być powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub używana do celów komercyjnych bez pisemnej zgody od Soffass/Sofidel. Dopuszcza się pobranie tylko jeden raz, na jeden komputer treści zawartej na Stronie Soffass/Sofidel wyłącznie na prywatny, wewnętrzny i niekomercyjny użytek.

Nie zezwala się na modyfikowanie, wykorzystywanie oraz przekazywanie pobranych informacji w celach komercyjnych, nie zezwala się na usuwanie informacji o prawach autorskich lub prawach własności intelektualnej. Użytkownik wyraża zgodę na przejecie odpowiedzialności za naruszenie przez użytkownika niniejszych warunków prawnych, regulujących w szczególności zasady użytkowania Strony oraz zrekompensowanie wszelkich szkód (zarówno strat oraz utraconych korzyśći) poniesionych przez Soffass/Sofidel lub osoby trzecie.

Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich obowiązujących praw autorskich. Zezwala się na powielanie części niniejszej Strony wyłącznie jako czynność niezbędna do dalszego jej zglębienia lub przypadkowa podczas jej wyświetlania oraz zezwala się na drukowanie części bądź całej Strony wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie inne sposoby wykorzystania Strony są surowo zabronione. Nie zezwala się na framing z wykorzystaniem niniejszej Strony ani na zamieszczanie linków do stron innych niż Strona Główna bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od Soffass/Sofidel.

Soffass/Sofidel NIE udziela Użytkownikowi wyraźnych lub dorozumianych praw wynikających z patentów, praw autorskich, znaków handlowych lub poufnych informacji handlowych.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Informacje zawarte na Stronie dostarczane są w stanie, „tak jak są“, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw własności intelektualnej lub przydatności do określonego celu. W razie umieszczenia na swojej Stronie linku do strony internetowej stron trzecich, Soffass/Sofidel nie ponosi odpowiedzialności za treść czy dokładność informacji zawartych na tejże stronie internetowej, a umieszczenie linku ma ulepszyć jedynie nawigację Strony.

W żadnym wypadku Soffass/Sofidel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody związane z utratą zysków, przerwania relacji biznesowych, utraty danych wynikających z korzystania lub niemożności skorzystania z informacji, nawet w przypadkach, w których Soffass/Sofidel została poinformowana o możliwości wystąpienia powyższych zagrożeń.

Soffass/Sofidel nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji oraz tekstu, grafiki, linków i innych elementów przedstawianych treści. Soffass/Sofidel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści lub w opisanych na Stronie produktach w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Soffass/Sofidel nie ma obowiązku aktualizowania informacji lub innych materiałów zawartych na niniejszej Stronie.

Materiały zamieszczane przez Użytkownika Strony
Wszelkie materiały, informacje lub inne dane przekazywane przez użytkownika lub opublikowane na Stronie nie będą uznawane za poufne, wyłączne, objęte prawami autorskimi, lecz jako w pełni zbywalne osobom trzecim i nie objęte prawami własności (zwane dalej “Treściami”). Soffass/Sofidel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści.

Soffass/Sofidel posiada prawo zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych do ujawniania, kopiowania, rozpowszechniania, rejestrowania oraz lub/i innego użytkowania Treści, łącznie z danymi, obrazami, dźwiękiem, tekstem oraz innymi materiałami w nich zawartymi. Tym samym poprzez przekazanie przez użytkownika lub opublikowanie na Stronie Treści, użytkownik udziela Soffass/Sofidel nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej, z prawem do udzielania sublicencji, zbywalnej, niewyłącznej licencji do Treści, łącznie z prawem do korzystania, powielania, rozpowszechniania, dokonywania zmian i tworzenia utworów zależnych.

Wprowadzając swoje dane osobowe na tej stronie lub wysyłając je w inny sposób do Soffass/Sofidel, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Soffass/Sofidel tych danych w celu oceny uzyskanych informacji oraz promocji produktów i usług

Soffass/Sofidel, łącznie z prawem do przesyłania tych danych do innych krajów oraz do publikowania ich w Internecie. Zgodnie z prawem polskim Soffass/Sofidel jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, a Użytkownik może skontaktować się z Soffass/Sofidel w przypadku nieprawidłowych danych lub innych zagadnień związanych z danymi osobowymi.

Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystywania zgromadzonych danych osobowych oraz prawa dostępu do nich i ich poprawiania są wskazane w zakladce pt.. Polityka Prywatnośći.

Zabrania się umieszczania na Stronie Treści poufnych, zastrzeżonych, nieprawdziwych, szkalujących, wulgarnych, mających postać groźby, naruszających prawa własności, obraźliwych, które naruszają prywatność innych osób, Treści publikowanych w celach reklamowych lub takich, które mogą być w jakikolwiek sposób uznane za nielegalne lub niewłaściwe. W przypadku zauważenia tego typu Treści Soffass/Sofidel zastrzega sobie prawo do ich usunięcia oraz do wyłączenia ich autora z dalszego użytkowania Strony oraz usług.

W zakresie korzystania z usług stron trzecich, takich jak na przykład Facebook, zastosowanie mają również warunki przedstawione przez Facebook w „Oświadczeniu dotyczącym praw i obowiązków“ i dotyczą wszystkich użytkowników i gości Facebooka i zaleca się zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez strony trzecie.

Inne
Soffass/Sofidel może zmienić niniejsze Zasady Użytkowania Strony w dowolnym czasie poprzez aktualizację tej publikacji.

Soffass/Sofidel zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do (1) wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach Prawnych; (2) do monitorowania i usuwania Treści i/lub (3) zawieszenia działania Strony w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Jeśli jakiekolwiek warunek, zasada lub postanowienie niniejszych Warunków Prawnych uznano za niezgodne z prawem, nieważne, nieprawdłowe lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych warunków i przepisów, pozostaje w mocy.