Warunki prawne

Poniżej znajdują się warunki, na podstawie których spółka SOFFASS S.P.A. oferuje użytkownikom dostęp do swoich usług, udostępnianych na stronie internetowej pod nazwą „Regina Paper for People – strona użytkownika”.

1. Definicje

Aby zapewnić pełne zrozumienie i zaakceptowanie niniejszych warunków, terminy podane poniżej, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, będą miały znaczenie nadane im poniżej:

Właściciel: SOFFASS S.P.A, z siedzibą pod adresem Via Fossanuova 59 – 55016 Porcari (LU), numer VAT 01829730462, 174401.

Aplikacja: strona internetowa Regina Paper for People, zarządzana przez Właściciela, która prezentuje różne informacje pochodzące ze świata Regina Paper for People, oferty, rabaty oraz informacje o konkursach;

Produkty: produkty i/lub usługi oferowane za pośrednictwem Aplikacji;

Użytkownik: osoba uzyskująca dostęp do Aplikacji, bez względu na charakter prawny i zamierzony cel, zainteresowana Produktami oferowanymi za pośrednictwem Aplikacji;

Konsument: osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych z żadną działalnością handlową, rzemieślniczą lub zawodową, jaka może być przez nią prowadzona;

Warunki: niniejsza umowa, która reguluje stosunki pomiędzy Właścicielem a Użytkownikami.

2. Rejestracja

Aby móc korzystać z niektórych funkcji Aplikacji, Użytkownik musi zarejestrować się podając, zgodnie z prawdą i wyczerpująco, wszystkie dane wymagane w odpowiednim formularzu rejestracyjnym, przeglądając informacje i wyrażając – w razie potrzeby – zgodę na przetwarzanie danych w określonych celach, a także zaakceptować niniejsze Warunki. Obowiązek przechowywania danych dostępowych spoczywa na Użytkowniku.

Przyjmuje się, że Administrator Danych nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności w razie utraty, ujawnienia, kradzieży lub nieautoryzowanego użycia przez osoby trzecie, z jakiegokolwiek powodu, danych dostępowych (danych logowania) Użytkowników.

3. Anulowanie i zamknięcie konta Użytkownika

Zarejestrowani Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Produktów i dezaktywować swoje konto lub zwrócić się o jego zamknięcie poprzez interfejs Aplikacji, gdy jest to możliwe, lub przesyłając pisemną wiadomość na adres e-mail gdpr.holding@sofidel.com

Właściciel, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych Warunków lub stosownych przepisów prawa, zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika, w dowolnym momencie i bez wypowiedzenia.

4. Treści przesyłane przez Użytkowników

Użytkownik może zamieszczać materiały, treści, informacje, ogłoszenia lub reklamy (zwane dalej „Treściami” lub indywidualnie „Treścią”), pod warunkiem, że nie są one niezgodne z prawem (tj. obsceniczne, zastraszające, zniesławiające, pornograficzne, obraźliwe lub posiadane bezprawnie, nie naruszają prywatności, praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej Administratora Danych i/lub osób trzecich) lub nie są w inny sposób szkodliwe dla Administratora Danych i/lub osób trzecich lub nie są niefortunnie sformułowane oraz nie zawierają wirusów, elementów propagandy politycznej, nie stanowią nakłaniania do zakupu, nie są masowo rozsyłanymi wiadomościami poczty elektronicznej lub jakąkolwiek inną formą spamu.

Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji (w rozumieniu funkcji publikacji, konsultacji, zarządzania treścią i kontaktów między Użytkownikami) i w związku z tym jest jedynym gwarantem i odpowiada za oferowane towary i usługi, a także za poprawność, kompletność i zgodność z prawem Treści i ich traktowania w kontekście kontaktów pomiędzy Użytkownikami.

W przypadku publikowania reklam, Użytkownik gwarantuje, że towary/usługi będące przedmiotem ogłoszeń są dostępne i/lub stanowią jego własność. Użytkownik gwarantuje także, że jego reklamy i ogłoszenia nie naruszają żadnych praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. W przypadku sporu osób trzecich dotyczącego jakiegokolwiek ogłoszenia lub kwestii z nim związanych, Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się nie dopuścić do wyrządzenia Właścicielowi szkód, strat lub kosztów.

Właściciel, mimo iż nie jest w stanie zapewnić terminowej kontroli nad otrzymanymi Treściami, zastrzega sobie prawo do anulowania, przeniesienia lub modyfikacji tych Treści, które według jego uznania wydają się nielegalne, obelżywe, oszczercze, obsceniczne lub szkodliwe dla praw autorskich i znaków towarowych, a w każdym razie są nie do zaakceptowania. Użycie wulgarnego słownictwa będzie podstawą do natychmiastowego zawieszenia i usunięcia z Aplikacji.

Zabrania się korzystania z adresów e-mail nie należących do Użytkownika, korzystania z danych osobowych i danych logowania innego Użytkownika w celu przejęcia jego tożsamości, lub w jakikolwiek inny sposób deklarowania fałszywych informacji o pochodzeniu Treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści wysyłane w celu interakcji z Aplikacją (na przykład, między innymi, w celu publikowania komentarzy, wyrażania opinii, brania udziału w ankietach i inicjatywach, przesyłania obrazów lub plików audio i wideo) mogą być modyfikowane, usuwane lub publikowane przez Właściciela. Użytkownik przyznaje Właścicielowi nieograniczone prawo do niewyłącznego wykorzystywania Treści przesyłanych przez Użytkownika, bez ograniczeń dotyczących regionów geograficznych. Administrator Danych może zatem, bezpośrednio lub poprzez zaufane osoby trzecie, używać, zmieniać, kopiować, przekazywać, ekstrahować, publikować, rozprowadzać, publicznie wykonywać, rozpowszechniać , tworzyć utwory pochodne, hostować, indeksować, zapamiętywać, opatrywać notatkami, kodować, modyfikować i dostosowywać (dotyczy to także, bez ograniczeń, prawa adaptacji do transmisji dowolną metodą komunikacji),  w dowolnej formie lub za pomocą dowolnego narzędzia znanego obecnie lub jakie zostanie wynalezione w przyszłości, dowolną Treść (w tym obrazy, wiadomości, materiały audio i wideo), jaka może zostać przesyłana przez Użytkownika, również za pośrednictwem osób trzecich.

Całkowicie zabrania się następujących działań, chyba że zostaną wyraźnie zatwierdzone przez Właściciela:

korzystania z automatycznych systemów publikacji reklam, poza systemami wyraźnie zatwierdzonymi; seryjnej publikacji reklam i/lub zarządzaniem reklamami na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem jakichkolwiek środków lub metod; odsprzedawania osobom trzecim usług świadczonych przez Administratora Danych.

W odniesieniu do nadesłanych Treści, Użytkownik zrzeka się wszelkich praw autorskich osobistych i majątkowych, także w odniesieniu do zmian dokonanych przez Właściciela w tych Treściach oraz w przypadku, gdy zmiany te nie są uwzględniane lub akceptowane przez samego autora.

Nadesłane treści nie zostaną zwrócone i pozostaną własnością Właściciela, który tym samym pozostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec Użytkowników za utratę, modyfikację lub zniszczenie przesłanych Treści.

Użytkownik gwarantuje także, że Treści przesyłane do Aplikacji z jego konta są wysyłane przez osoby dorosłe. W przypadku osób nieletnich, przesyłanie Treści musi być monitorowane i zatwierdzane przez osoby sprawujące kontrolę rodzicielską.

5. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej

Właściciel oświadcza, że jest właścicielem i/lub licencjobiorcą w odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących i/lub powiązanych z Aplikacją i/lub materiałów i treści dostępnych w Aplikacji.

Niniejsze Warunki nie przyznają Użytkownikowi żadnej licencji na użytkowanie w odniesieniu do Aplikacji i/lub indywidualnych Treści i/lub materiałów dostępnych w Aplikacji, chyba że wskazano inaczej.

Wszelkie znaki towarowe, graficzne lub słowne oraz wszelkie inne oznaczenia, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki słowne, nazwy handlowe, ilustracje, obrazy, logotypy, które pojawiają się w Aplikacji są i pozostają własnością Właściciela lub jego licencjobiorców i są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące znaków towarowych i odpowiednie traktaty międzynarodowe.

Wszelkie reprodukcje tekstów objaśniających i treści Aplikacji, przygotowane w jakiejkolwiek formie, jeśli nie zostaną zatwierdzone, będą uważane za naruszenie prawa własności intelektualnej i przemysłowej Właściciela.

6. Wyłączenie Gwarancji

Aplikacja jest udostępniana na zasadzie „taka, jaka jest”  i „taka, jak jest dostępna”, a Właściciel nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Aplikacji; nie daje też żadnej gwarancji, że Aplikacja spełni potrzeby Użytkowników, że nigdy nie wystąpią przerwy w jej działaniu, że będzie wolna od błędów lub że będzie wolna od wirusów lub usterek.

Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja była dostępna nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, ale nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Aplikacja nie będzie dostępna i/lub nie będzie działać w jakimkolwiek czasie lub okresie. Dostęp do Aplikacji może być zawieszany czasowo, bez uprzedzenia, w przypadku awarii sytemu, prac konserwacyjnych, napraw lub z przyczyn będących całkowicie poza kontrolą Właściciela, lub w sytuacjach działania siły wyższej.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, za wady i usterki związane z korzystaniem z Internetu, będące poza jego kontrolą lub poza kontrolą jego poddostawców.

Administrator Danych nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, straty i koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku niewykonania umowy z przyczyn od niego niezależnych, przy czym Użytkownik ma prawo jedynie do ewentualnego pełnego zwrotu zapłaconej ceny i poniesionych opłat dodatkowych.

Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za oszukańcze i niezgodne z prawem wykorzystanie przez osoby trzecie kart kredytowych, czeków i innych środków płatniczych, po zapłaceniu za zakupione usługi, jeśli udowodni, że podjął wszelkie możliwe środki ostrożności w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie w danej chwili oraz przy zachowaniu zwykłej staranności.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić i zabezpieczyć Właściciela (jak również wszelkie kontrolowane przez niego lub jego podmioty zależne, przedstawicieli, współpracowników, konsultantów, administratorów, agentów, licencjobiorców, partnerów i pracowników) od wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności, w tym wszelkich kosztów prawnych poniesionych w celu obrony przed sądem, jakie mogą powstać w przypadku szkód wyrządzonych innym Użytkownikom lub osobom trzecim w związku z wprowadzoną Treścią lub naruszeniem przepisów prawa lub niniejszych Warunków.

W związku z tym, Właściciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za:

  1. wszelkie straty, które nie są bezpośrednią konsekwencją naruszenia postanowień umowy przez Właściciela;
  2. jakąkolwiek utratę możliwości komercyjnych oraz za wszelkie inne straty, nawet pośrednie, jakie mogą zostać poniesione przez Użytkownika (takie jak, między innymi: straty handlowe, utrata przychodów, dochodów, zysków lub zakładanych oszczędności, utrata kontraktów lub relacji handlowych, utrata reputacji lub wartości firmy itp.);
  3. nieprawidłowe lub nieodpowiednie korzystanie z Aplikacji przez Użytkowników lub przez osoby trzecie;
  4. wystawienie nieprawidłowych dokumentów podatkowych z uwagi na błędy w danych dostarczonych przez Użytkownika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie prawidłowych danych.

W żadnym przypadku Administrator Danych nie może ponosić odpowiedzialności za kwoty wyższe niż dwukrotność kwoty wpłaconej przez Użytkownika.

8. Siła wyższa

Administrator Danych nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione wykonanie jego obowiązków, za okoliczności pozostające poza kontrolą Administratora Danych z powodu działania siły wyższej lub, w każdym przypadku, z powodu nieoczekiwanych i nieprzewidywalnych zdarzeń, a w każdym przypadku niezależnych od jego woli, takich jak awarie lub przerwy w działaniu linii telefonicznych lub energetycznych, Internetu i/lub wszelkich innych narzędzi transmisji, niedostępność stron internetowych, strajki, katastrofy naturalne, wirusy i cyberataki, przerwy w dostawie produktów, usług lub aplikacji osób trzecich.

Wykonywanie obowiązków Właściciela uważa się za zawieszone na okres działania siły wyższej.

Administrator Danych będzie podejmował wszelkie możliwe działania w celu znalezienia rozwiązań, które pozwolą na prawidłowe wywiązanie się z obowiązków pomimo utrzymywania się zdarzeń siły wyższej.

9. Odsyłanie do stron internetowych należących do osób trzecich

Aplikacja może zawierać linki do stron internetowych należących do osób trzecich. Administrator Danych nie ma żadnej kontroli nad takimi stronami i w związku z tym nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za zawartość tych stron.

Niektóre z linków mogą odsyłać do stron internetowych osób trzecich, które świadczą usługi za pośrednictwem Aplikacji. W takich przypadkach ogólne warunki korzystania z Aplikacji oraz korzystania z usług oferowanych przez osoby trzecie będą miały zastosowanie do poszczególnych usług, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

10. Zrzeczenie

Żadne zrzeczenie się praw przez którąkolwiek ze stron w odniesieniu do dowolnego artykułu niniejszych Warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie wyrażone, że jest to zrzeczenie się praw, co  zostanie przekazane na piśmie.

11. Nieważność poszczególnych punktów

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieważne, nie będzie ono uważane za część Warunków i nie będzie miało wpływu na pozostałe postanowienia, które pozostaną ważne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

12. Prywatność

Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych będą realizowane zgodnie z Polityką Prywatności, z której treścią można zapoznać się na stronie: https://user.regina.eu/privacy-policy

13. Prawo właściwe i właściwość sądów

Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory dotyczące ich realizacji, interpretacji i ważności podlegają prawu włoskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Właściciela.

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem w rozumieniu art. 3 Kodeksu Praw Konsumenta, obowiązuje właściwość miejscowa sądu dla miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta, jeżeli znajduje się on na terytorium państwa włoskiego, bez uszczerbku dla prawa Użytkownika – Konsumenta do wskazania innego sędziego niż sędzia „forum konsumenckiego” w rozumieniu art. 66 bis 3 Kodeksu Praw Konsumenta, właściwego dla danego terytorium według jednego z kryteriów, o których mowa w art. 18, 19 i 20 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

14. Rozwiązywanie sporów konsumenckich online

Konsument mieszkający w Europie musi być świadomy, że Komisja Europejska stworzyła platformę internetową, która stanowi alternatywne narzędzie rozwiązywania sporów. Narzędzie to może być wykorzystywane przez Konsumenta do pozasądowego rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących i/lub wynikających z umów sprzedaży towarów i usług w internecie. W związku z tym, Konsument może korzystać z tej platformy w celu rozstrzygania wszelkich sporów powstających w związku z umową online, jaką zawarł z Właścicielem. Platforma ta jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/